Η Επιδίωξη της Αριστείας (Excellence) από οργανισμούς/επιχειρήσεις που διαθέτουν ηγέτες οι οποίοι διαμορφώνουν το μέλλον δημιουργώντας βιώσιμη επιτυχία και εμπνέουν εμπιστοσύνη λειτουργώντας ως πρότυπα που μαθαίνουν, μοιράζονται και καινοτομούν, χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Αριστείας (Excellence Model) EFQM.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι άριστοι οργανισμοί / επιχειρήσεις

  • έχουν σαφή κατανόηση για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις προσδοκίες τους,
  • αναπτύσσουν στρατηγικές για να επιτύχουν ή να υπερβούν αυτές τις προσδοκίες,
  • ανταποκρίνονται με ευελιξία στις ευκαιρίες και στις απειλές,
  • εκτιμούν τους ανθρώπους τους,
  • επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα και
  • δημιουργούν αξία μέσω της συνεχούς βελτίωσης και συστηματικής καινοτομίας.

 

Το Μοντέλο Αριστείας EFQM

Η Βάση του Μοντέλου

Το Μοντέλο Αριστείας EFQM βασίζεται σε ένα σύνολο ευρωπαϊκών αξιών, οι οποίες εκφράστηκαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1953) και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (που αναθεωρήθηκε το 1996). Η συνθήκη αυτή έχει κυρωθεί από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι αρχές της έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες.

Οι Θεμελιώδεις Αρχές Αριστείας οικοδομούνται πάνω στα θεμέλια αυτών των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οικουμενικά.

Η ανάγκη για ένα μοντέλο

Ανεξάρτητα από τον τομέα, το μέγεθος, τη δομή ή την ωριμότητά τους, οι επιχειρήσεις πρέπει να καθιερώσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο διοίκησης για να είναι επιτυχημένες. Το Μοντέλο Αριστείας EFQM είναι ένα πρακτικό, μη περιοριστικό πλαίσιο που διευκολύνει τους οργανισμούς/επιχειρήσεις να:

  • Αξιολογούν το σημείο στο οποίο βρίσκονται στην πορεία τους προς την επιχειρηματική αριστεία.
  • Παρέχουν ένα κοινό λεξιλόγιο και τρόπο σκέψης για την επιχείρηση.
  • Συνδυάζουν υπάρχουσες και προγραμματισμένες πρωτοβουλίες, αποτρέποντας τις επικαλύψεις και εντοπίζοντας τα κενά.
  • Παρέχουν μια βασική δομή για το σύστημα διαχείρισης του οργανισμού.

Στο απλούστερο επίπεδο, το Μοντέλο Αριστείας EFQM είναι ένα διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, πρέπει να αλλάξουμε κάτι από αυτά που κάνουμε εντός του οργανισμού/επιχείρησης Το Μοντέλο Αριστείας παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση των μοχλών που πρέπει να τραβήξουμε ώστε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Μας βοηθά να κατανοήσουμε το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει κάθε εμπλεκόμενο μέρος του οργανισμού μας στην αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής μας. είτε πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση, ένα δημόσιο οργανισμό ή μια πολυεθνική εταιρεία.

Αν και υπάρχουν πολλές τεχνικές διαχείρισης και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς/επιχειρήσεις, το Μοντέλο Αριστείας EFQM παρέχει μια ολιστική εικόνα της επιχείρησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει το πως αυτές οι διαφορετικές τεχνικές και μεθοδολογίες συνδυάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Συνεπώς, το Μοντέλο Αριστείας EFQM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με πλήθος τέτοιων μεθόδων, ανάλογα με τις ανάγκες και τη λειτουργία της επιχείρησης ως το πλαίσιο ’’ομπρέλα’’ για την ανάπτυξη βιώσιμης Επιχειρηματικής Αριστείας.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ND Consulting Quality Solutions υποστηρίζει καθημερινά τις ανάγκες ενός συνόλου οργανισμού/επιχειρήσεων από μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρίες, προκειμένου στα πλαίσια εφαρμογής του Μοντέλου Αριστείας να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους επιτυγχάνοντας την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, οικονομικότητα και ποιότητα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ND Consulting Quality Solutions είναι συνεργάτες και μέλη ερευνητικών ομάδων που αποτελούν ένα δίκτυο από έμπειρους επιστήμονες με πανεπιστημιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, με άρτια γνώση του τομέα στρατηγικού (strategic) και λειτουργικού (operational) Management και με σημαντική εμπειρία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

H ND Consulting Quality Solutions με τους συνεργάτες της είναι από τους πρωτοπόρους στην ελληνική αγορά στα θέματα Αριστείας, Ποιότητας, Συστημάτων Διαχείρισης, μοντελοποίησης και διαχείρισης επιχειρηματικών διεργασιών, μέτρησης και αξιολόγησης απόδοσης (performance measurement & assessment)  με υπερδεκαετή εμπειρία και συναφείς πιστοποιήσεις.