Πρόσθετη αξία για τους Πελάτες

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις προσθέτουν αξία για τους πελάτες τους, κατανοώντας, προβλέποντας και εκπληρώνοντας ανάγκες, προσδοκίες και ευκαιρίες.

Δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις επιδρούν θετικά στον κόσμο που τους περιβάλλει βελτιώνοντας την απόδοσή τους, βελτιώνοντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες στο χώρο που δραστηριοποιούνται.

Ανάπτυξη Οργανωτικής Ικανότητας

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις ενισχύουν τις δυνατότητές τους με την αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών.

Αξιοποίηση Δημιουργικότητας & Καινοτομίας

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις δημιουργούν πρόσθετη αξία και υψηλή απόδοση μέσω της συνεχούς βελτίωσης και της καινοτομίας, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα όλων των ενδιαφερόμενων.

Ηγεσία με Όραμα, Έμπνευση & Ακεραιότητα

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις διαθέτουν ηγέτες που διαμορφώνουν το μέλλον, λειτουργώντας ως πρότυπα με αξίες.

Διαχείριση με ευελιξία

Οι άριστοι οργανισμοί/ επιχειρήσεις εντοπίζουν και ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ευκαιρίες και στις απειλές.

Επιτυχία μέσω του ταλέντου των ανθρώπων

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις εκτιμούν τους ανθρώπους τους και δημιουργούν κουλτούρα επίτευξης στόχων επιχειρηματικών και ατομικών.

Διατήρηση εξαιρετικών αποτελεσμάτων

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις επιτυγχάνουν βιώσιμα αποτελέσματα, που ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών.