1. Ηγεσία

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις διαθέτουν ηγέτες που:

 • διαμορφώνουν το μέλλον και το κάνουν πραγματικότητα, λειτουργώντας ως πρότυπα για τις αξίες και τη δεοντολογία του και εμπνέοντας εμπιστοσύνη συνεχώς,
 • είναι ευέλικτοι, διευκολύνοντας τον οργανισμό/επιχείρηση να προβλέπει και να αντιδρά εγκαίρως ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή επιτυχία του.
 1. Στρατηγική

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις υλοποιούν την Αποστολή και το Όραμά τους αναπτύσσοντας στρατηγική εστιασμένη στα ενδιαφερόμενα μέρη. Πολιτικές, στόχοι, προγράμματα και διεργασίες αναπτύσσονται γιια να υποστηρίξουν την υλοποίηση της στρατηγικής.

 1. Άνθρωποι

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις:

 • δημιουργούν κουλτούρα, που επιτρέπει την – με αμοιβαίο όφελος – επίτευξη στόχων του οργανισμού/επιχείρησης και ατομικών
 • αναπτύσσουν τις ικανότητες των ανθρώπων τους και προωθούν τη δικαιοσύνη και την ισότητα,
 • επικοινωνούν, αναγνωρίζουν και ανταμείβουν με τρόπο που παρακινεί τους ανθρώπους,
 • οικοδομούν δέσμευση και διευκολύνουν τη χρήση των ικανοτήτων και των γνώσεών τους προς όφελος του οργανισμού/επιχείρησης.
 1. Συνεργασίες & Πόροι

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις:

 • προγραμματίζουν και διαχειρίζονται συνεργάτες, προμηθευτές και εσωτερικούς πόρους,
 • διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του τεχνολογικού χαρτοφυλακίου και του περιβαλλοντικού αντίκτυπού τους,

προκειμένου να υποστηρίξουν τη στρατηγική τους.

 1. Διαδικασίες, Προϊόντα & Υπηρεσίες

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και βελτιώνουν τις διεργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προκειμένου να δημιουργούν αυξανόμενη αξία για τους πελάτες και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

 1. Αποτελέσματα για τους Πελάτες

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις επιτυγχάνουν και διατηρούν εξαιρετικά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών τους.

 1. Αποτελέσματα για τους Ανθρώπους

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις επιτυγχάνουν και διατηρούν εξαιρετικά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ανθρώπων τους.

 1. Αποτελέσματα για την Κοινωνία

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις επιτυγχάνουν και διατηρούν εξαιρετικά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών στα πλαίσια της κοινωνίας.

 1. Επιχειρηματικά Αποτελέσματα

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις επιτυγχάνουν και διατηρούν εξαιρετικά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των επιχειρηματικών ενδιαφερόμενων μερών.