Τι είναι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης;

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης που επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους να εντοπίσει και να ελέγχει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της. Αποτελεί ένα συστηματικό τρόπο προσέγγισης για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων μιας δραστηριότητας, ώστε να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της.

Η εφαρμογή ενός ΣΠΔ μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση να διαβεβαιώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως για παράδειγμα τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, την τοπική κοινωνία, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, για τη δέσμευση ως προς προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης και τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Τι είναι το ISO 14001;

Είναι το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Με την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ΣΠΔ κάθε επιχείρηση στοχεύει να μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση. Το ISO 14001 έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της και σε ποιον κλάδο ανήκει.

Το πρότυπο έχει αναθεωρηθεί το 2015 για να γίνει περισσότερο φιλικό στον χρήστη και σε εναρμόνιση της δομής και της λεκτικής παρουσίασης με τα σχετικά πρότυπα ISO 9001, OHSAS 18001 (ISO 45001), ISO 27001, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν πόρους που θα ήταν απαραίτητοι για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων χωριστά.

Οφέλη εφαρμογής ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένες με τα οικονομικά οφέλη, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης και του ηθικού των εργαζομένων τους. Επίσης, η εφαρμογή ενός ΣΠΔ, βοηθά τις επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν στην καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης.

Δώστε σήμερα στην επιχείρησή σας την ευκαιρία να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Αναλυτικότερα, η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις τα ακόλουθα οφέλη:

 • Οικονομικά οφέλη από τη βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών και τις πιθανές αποταμιεύσεις ενέργειας και πόρων.
 • Μείωση εξόδων.
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
 • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησής σας και σημαντικό πλεονέκτημα από τους μη πιστοποιημένους με ISO 14001 ανταγωνιστές.
 • Διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του ηθικού των εργαζομένων.
 • Πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Η επίτευξη αποτελεσματικής και συστηματικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από την εφαρμογή του προτύπου ISO 14001 προϋποθέτει τα εξής:

 • Σχεδιασμό του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Έλεγχο και εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδοσης.
 • Δράση για συνεχή βελτίωση.
 • Επικοινωνία/γνωστοποίηση της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η εισαγωγή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς είναι πολύπλοκη, απαιτεί τις περισσότερες φορές, εξωτερική βοήθεια από εξειδικευμένο σύμβουλο.

Η ND Consulting Quality Solutions, έχοντας υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σχετικών έργων για τους πελάτες της, διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία για να υποστηρίξει αποτελεσματικά την ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σκοπό την πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 και την αποκόμιση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών.