Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις όλων των κλάδων στοχεύουν ολοένα και περισσότερο στη βελτίωση των συνθηκών Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ), μέσω του ελέγχου των κινδύνων ΑΥΕ, σύμφωνα με τις Πολιτικές ΑΥΕ και τους στόχους που έχουν καθορίσει.

Οι έλεγχοι αυτοί, από μόνοι τους όμως, ενδεχομένως να μην μπορούν να διασφαλίσουν ότι η επίδοση του οργανισμού/επιχείρησης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της πολιτικής ΑΥΕ που εφαρμόζει. Οι έλεγχοι αυτοί, για να είναι αποτελεσματικοί, θα πρέπει να διεξάγονται στα πλαίσια ενός δομημένου Συστήματος Διαχείρισης ενσωματωμένου στις δραστηριότητες του οργανισμού/επιχείρησης.

Τι είναι το OHSAS 18001/ISO 45001;

Το διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001/ISO 45001) παρέχει στους οργανισμούς/επιχειρήσεις τα στοιχεία ενός δομημένου και αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στις δραστηριότητες ενός οργανισμού/επιχείρησης και να βοηθήσει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία. Το πρότυπο Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001/ISO 45001 απευθύνεται σε όλος τους οργανισμούς/επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους (παραγωγή προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, δημόσιοι οργανισμοί).

Η επιτυχία του προτύπου OHSAS 18001/ISO 45001 βασίζεται στη δέσμευση από όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες του οργανισμού, και κυρίως από την ανώτατη διοίκηση.

Το πρότυπο OHSAS 18001/ISO 45001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας κα Υγείας στην Εργασία ενός οργανισμού/επιχείρησης και εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο) καθώς και την επίτευξη βελτιώσεων στη συνολική επίδοση της Ασφάλειας και Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον και όχι στην ασφάλεια προϊόντων ή διεργασιών.

Οφέλη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001/ISO 45001 είναι:

 • Μείωση έως και εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων στους εργασιακούς της χώρους.
 • Εναρμόνιση/συμμόρφωση του οργανισμού/επιχείρησης με τις Εθνικές και Διεθνείς Νομοθετικές απαιτήσεις για την Ασφάλεια και Υγεία. Επικείμενες μειώσεις σε ασφαλιστικές διεκδικήσεις και μειωμένα ασφάλιστρα.
 • Μείωση του παραγωγικού κόστους από τον περιορισμό των χαμένων εργατοωρών που προέρχονται από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.
 • Μείωση του ασφαλιστικού κόστους.
 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του οργανισμού/επιχείρησης και των τοπικών Αρχών.
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων στη Διοίκηση του οργανισμού/επιχείρησης.
 • Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού/επιχείρησης απέναντι στους πελάτες και στο προσωπικό.
 • Χρήση των πιστοποιητικών ως εργαλείο marketing & αναγνώριση του οργανισμού/επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δώστε σήμερα στην επιχείρησή σας την ευκαιρία να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο OH&S ISO 45001:2015 για την Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Εφαρμογή Συστήματος OHSAS 18001/ISO 45001

Η επιτυχής εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001/ISO45001, προϋποθέτει τα ακόλουθα στάδια:

 • Αρχική Ανασκόπηση: Αναγνώριση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης του οργανισμού / επιχείρησης.
 • Πολιτική: Καθορισμός της Πολιτικής ΑΥΕ του οργανισμού / επιχείρησης. Ενημέρωση του προσωπικού και των συνεργαζόμενων μερών για την Πολιτική ΑΥΕ του οργανισμού / επιχείρησης και τη δέσμευση της διοίκησης.
 • Σχεδιασμός: Αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και των νομικών και εταιρικών απαιτήσεων. Καθορισμός των στόχων ΑΥΕ και των προγραμμάτων ΑΥΕ για την επίτευξη αυτών.
 • Εφαρμογή και Λειτουργία: Προσδιορισμός της δομής και των υπευθυνοτήτων ΑΥΕ. Εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων. Τεκμηρίωση διαδικασιών, εγγράφων και αρχείων ΑΥΕ.
 • Έλεγχος και Διορθωτικές Ενέργειες: Συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και μετρήσεις. Καταγραφή ατυχημάτων, μη-συμμορφώσεων και διορθωτικών ενεργειών. Υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ΑΥΕ, τεκμηρίωση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 • Ανασκόπηση από τη Διοίκηση: Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001Το παρουσιάζεται στη Διοίκηση για Ανασκόπηση και τη λήψη των απαραίτητων προτάσεων βελτίωσης.
 • Πιστοποίηση: Πιστοποίηση του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βάσει του Προτύπου OHSAS 18001 / ISO 45001 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Είμαστε δίπλα σας στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας με διασφάλιση για:

 • αποτελεσματικότητα: καλύπτουμε τις ανάγκες σας με τις βέλτιστες λύσεις και αυξάνουμε το επίπεδο ικανοποίησης των εμπλεκομένων μερών,
 • απλότητα: οι πρακτικές και οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και στα μέτρα σας,
 • σιγουριά: το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100% έχοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην αγορά,
 • οικονομία: οι υπηρεσίες μας κοστίζουν στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς,
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας στον απαραίτητο και συμφωνημένο χρόνο, χάρη στην τεχνογνωσία μας.