Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών;

Όλες οι πληροφορίες που διαχειρίζεται ένας οργανισμός/επιχείρηση είναι αντικείμενο απειλών (εξωτερικών και εσωτερικών) από επιθέσεις, σφάλματα, φυσικά φαινόμενα (π.χ. φωτιά, πλημμύρα), καθώς και αντικείμενο αδυναμιών που ενέχει η χρήση τους. Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται κατάλληλη προστασία έναντι της απώλειας διαθεσιμότητας, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Η απώλεια του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και της εμπιστοσύνης των πελατών, στην απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα πλαίσια του μάρκετινγκ και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε δικαστική διαμάχη.

Η προστασία των πληροφοριών μέσω του καθορισμού, της εφαρμογής και λειτουργίας, της παρακολούθησης και ανασκόπησης, της διατήρησης και της βελτίωσης της ασφάλειας (πληροφοριών) είναι πρωταρχικής σημασίας, προκειμένου ο οργανισμός/επιχείρηση να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του. Οι δραστηριότητες αυτές, που συντονίζουν την εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου και διαχειρίζονται μη αποδεκτές διακινδυνεύσεις ασφάλειας πληροφοριών, αποτελούν τα δομικά στοιχεία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Τι είναι το ISO 27001;

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που προσδιορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένας οργανισμός / επιχείρηση προκειμένου να διαχειρίζεται συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια των πληροφοριών του.

Το πρότυπο ISO 27001 απαιτεί από τους οργανισμούς/επιχειρήσεις να αξιολογούν τους κινδύνους για τις πληροφορίες που διαθέτουν και να επιλέξουν τους κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών. Το πρότυπο παρέχει επίσης και μια λίστα με τους ελέγχους ασφαλείας που πρέπει να χρησιμοποιούν οι οργανισμοί/επιχειρήσεις. Το ISO 27001 δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν διάφορες απαιτήσεις από πολλαπλούς κανονισμούς (π.χ. SOX, HIPAA) σε ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών (ISMS) και όχι να διαχειρίζονται πολλαπλά μεμονωμένα συστήματα.

Ποια τα οφέλη πιστοποίησης κατά ISO 27001;

Όλοι οι οργανισμοί/επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν και να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι εκφρασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από τη δραστηριότητά του, το μέγεθός του ή την τοποθεσία του.

Τα οφέλη της πιστοποίησης:

  • Προστασία των πληροφοριών από μια ευρεία σειρά απειλών, διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και ελαχιστοποίηση των επιχειρησιακών απωλειών.
  • Προστασία των ζωτικής σημασίας πληροφοριών του οργανισμού/επιχείρησης, όπως αρχεία και δεδομένα, προσωπικές πληροφορίες πελατών και προσωπικού, πνευματικά δικαιώματα, κ.λπ.
  • Καθορισμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων για την ασφάλεια των πληροφοριών, ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων σε ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών.
  • Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια πληροφοριών.
  • Βελτίωση της εμπιστοσύνης των επιχειρησιακών συνεργατών που εμπιστεύονται πληροφορίες τους στην επιτήρηση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων.
  • Ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του οργανισμού/επιχείρησης με τη δημιουργία εμπιστοσύνης, τόσο εξωτερικά (αγορά) όσο και εσωτερικά (προσωπικό), με την εφαρμογή και την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών.

Η ND Consulting Quality Solutions, έχοντας υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σχετικών έργων για τους πελάτες της, διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία για να υποστηρίξει αποτελεσματικά την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, με σκοπό την πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001:2015 και την αποκόμιση επιχειρησιακών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών.

Δώστε σήμερα στην επιχείρησή σας την ευκαιρία να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001: 2013 για τη Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ND Consulting Quality Solutions το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι ένα απλό και λιτό σύστημα που θα προσδώσει αξία στην επιχείρησή σας.