Η εξειδίκευση και εστίαση μειώνει δραστικά το κόστος και βελτιώνει την ποιότητα. Ο λόγος αυτός έχει κάνει ολοένα και περισσότερους οργανισμούς / επιχειρήσεις να αναθέτουν σε υπεργολάβους (outsourcing) δραστηριότητες και διεργασίες που μέχρι πρόσφατα εκτελούνταν εσωτερικά με ιδίους πόρους.

Σήμερα που το κόστος και η ποιότητα είναι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας αρκετές πλέον από τις λειτουργίες ενός οργανισμού / επιχείρησης ανατίθενται σε υπεργολάβους όπως π.χ. οι πωλήσεις, οι τεχνικές δραστηριότητες, η συντήρηση εγκαταστάσεων / εξοπλισμού, το λογιστήριο, η μισθοδοσία ακόμη και η διοίκηση (management) μιας εταιρείας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο οργανισμός / επιχείρηση ότι ο υπεργολάβος θα εκτελέσει τις διαδικασίες / εργασίες που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, διενεργούνται σχετικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι συμμόρφωσης των υπεργολάβων.

Η ND Consulting Quality Solutions παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης στους υπεργολάβους αλλά και τους προμηθευτές ενός οργανισμού / επιχείρησης προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ή του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreement).

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και μέσω του δικτύου των συνεργατών μπορούν να επιθεωρηθούν/ ελεγχτούν υπεργολάβοι και προμηθευτές σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία και σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ND Consulting Quality Solutions σας δίνει on line πρόσβαση στα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργούνται, συμπεριλαμβανομένου φωτογραφιών και video ώστε να έχετε άμεση και ιδία άποψη για τα ευρήματα και αποτελέσματα.