Η ND Consulting Quality Solutions παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων ή ελέγχων συμμόρφωσης και mystery audits, καλύπτοντας Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία και σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται μεγάλοι οργανισμοί / επιχειρήσεις, πολυεθνικές επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί / επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις.

Η επιθεώρηση ή έλεγχος συμμόρφωσης (επιθεώρηση Α μέρους) αναφέρεται στον εσωτερικό έλεγχο που πραγματοποιεί ένας οργανισμός / επιχείρηση για να επαληθεύσει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης που έχει αναπτύξει. Μέσω των εσωτερικών επιθεωρήσεων διαπιστώνονται έγκαιρα τάσεις που αφορούν αποκλίσεις ή/και αστοχίες από τις επιθυμητές προδιαγραφές.

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι διενεργούνται σε:

  • Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης, όπως Ποιότητας ISO 9001, Περιβάλλοντος ISO 14001, Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία OHSAS 18001/ISO 45001, Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 κ.λπ. καθώς επιβάλλονται από τις απαιτήσεις των προτύπων
  • Κρίσιμες διεργασίες (παραγωγή προϊόντων, πώληση προϊόντων / υπηρεσιών, εξυπηρέτηση πελατών κ.λπ), Στρατηγικές και Υποστηρικτικές διεργασίες (ΧΟ, ΙΤ, HR, κ.λπ).

συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού ενός οργανισμού / επιχείρησης.

Σκοπός αυτών των επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων συμμόρφωσης είναι η διασφάλιση της Διοίκησης του οργανισμού / επιχείρησης, ότι η οργάνωση και η λειτουργία του είναι συμβατή βάσει των εφαρμοζόμενων προτύπων / διεργασιών. Η επιθεώρηση ή έλεγχος συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από προσωπικό του οργανισμού / επιχείρησης το οποίο διαθέτει την κατάλληλη μόρφωση και εκπαίδευση, ωστόσο η συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους επιθεωρητές θα εξασφαλίσει την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης.

Πώς υλοποιείται;

Οι επιθεωρήσεις ή/και έλεγχοι συμμόρφωσης πραγματοποιούνται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Σχεδιασμός του προγράμματος επιθεώρησης και κοινοποίηση στις επιθεωρούμενες οργανωτικές μονάδες
  • Επαλήθευση του σχεδιασμού Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου Διαχείρισης
  • Επαλήθευση της εφαρμογής των διεργασιών και της τήρησης των αρχείων του Συστήματος Διαχείρισης από τις εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες του οργανισμού / επιχείρησης κατόπιν επισκέψεων στα σχετικά τμήματα, συνεντεύξεων με το προσωπικό και παρακολούθηση των διεργασιών τους
  • Επαλήθευση της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Οφέλη από την υπηρεσία

Με τις επιθεωρήσεις ή/και τους ελέγχους συμμόρφωσης διασφαλίζεται ότι

  • το εγκατεστημένο σύστημα και οι εταιρικές διεργασίες εφαρμόζονται, διατηρούνται και βελτιώνονται
  • η ποιότητα υπηρεσιών και η ποιότητα εξυπηρέτησης είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές
  • οι απαραίτητες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες λαμβάνονται από το σύνολο των εμπλεκομένων του οργανισμού / επιχείρησης.